Sponsoring kinderen / jongeren

Foto balk (2A)

Sinds de oprichting van SEED Samburu in 2007 sponsort SEED Samburu Samburu-kinderen, meisjes en jongens, zodat zij naar school kunnen. Zonder deze sponsorschap zouden deze kinderen nooit een klaslokaal van binnen hebben gezien.

SEED Samburu investeert in de toekomst van haar sponsorkinderen, niet alleen door ze naar goede scholen te laten te gaan, maar ook door ze in allerlei opzichten te begeleiden en de meisjes te beschermen tegen besnijdenis en uithuwelijking op jonge leeftijd.

De sponsor-kinderen en – jongeren zitten op de basisschool, de middelbare school en de universiteit.

Onderwijs geeft deze kinderen / jongeren een toekomst en daarmee hun families en de gemeenschappen!

STEUN SEED SAMBURU EN SPONSOR EEN KIND OF JONGERE OP DE BASISSCHOOL, MIDDELBARE SCHOOL OF UNIVERSITEIT 

Meerderheid gaat niet naar school

In Samburu County gaat de meerderheid van de kinderen boven de drie jaar – 63% om precies te zijn – NIET naar school. Van de kinderen die naar school gaan, maakt de meerderheid het basisonderwijs NIET af; 58% van de jongens en 63% van de meisjes verlaat vroegtijd het onderwijs. Aan het feit dat de meerderheid van de kinderen niet naar school gaat en dat de uitval zo groot is, liggen verschillende redenen ten grondslag. De belangrijksten zijn:

  • Ondanks dat basisonderwijs in Kenia gratis is, moeten ouders schoolkosten als schooluniformen, schriften en pennen betalen. Veel ouders in Samburu County kunnen zich deze kosten niet veroorloven;
  • Veel kinderen gaan niet naar school, omdat ze voor het vee moeten zorgen en/of hun moeder moeten helpen met allerlei huishoudelijke taken, zoals het halen van water, het sprokkelen van brandhout en het zorgen voor broertjes en zusjes;
  • Ouders investeren niet of nauwelijks in hun dochters, omdat zij op jonge leeftijd – 12, 13 jaar – worden besneden en uitgehuwelijkt. Na de uithuwelijking verlaat het jonge meisje haar familie en wordt eigendom van de familie van haar man;
  • Jongens die besneden worden, worden krijger en gaan over het algemeen niet of niet meer terug naar school;
  • Veel ouders zien nog steeds het belang niet in van onderwijs, voornamelijk omdat ze zelf nooit naar school zijn geweest.

Het aantal scholieren op de middelbare school is veel lager in vergelijking met de basisschool. In totaal volgen er ruim 2.300 studenten middelbaar onderwijs in Samburu County. De belangrijkse redenen dat het aantal middelbare scholieren zo laag is, is dat middelbaar onderwijs relatief duur is.

Onderwijs essentieel

Het officiële aantal mensen dat in Samburu County woont, is 223.947. Het daadwerkelijk getal ligt waarschijnlijk hoger, omdat de bevolkingstelling niet in alle afgelegen gebieden is geweest. Van de totale bevolkingspopulatie in Samburu County is 87,5% analfabeet en de ruime meederheid van de gezinnen leeft onder de armoedegrens. Gezien deze hoge cijfers is onderwijs essentieel voor de ontwikkeling van het gebied en de inwoners.

Verschil in kwaliteit onderwijs

In Kenia draait alles om resultaat. Alleen met een goed resultaat op de basisschool kan een scholier naar een goede middelbare school en alleen met een goed resultaat op de middelbare school kan een student verder leren.

Helaas bieden veel basisscholen, en dit zijn met name de openbare scholen, een slechte kwaliteit onderwijs, waardoor de meeste leerlingen met lage cijfers van school komen. Ze kunnen hierdoor niet doorstromen naar een goede middelbare school. SEED Samburu werkt op verschillende basisscholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door onder meer leerkrachten te trainen, de scholen uit te rusten met klaslokalen, schoolbanken en leerboeken en ouders bij het onderwijsproces te betrekken.

In Kenia zijn goede middelbare scholen met toekomstperspectief de nationale scholen. Om naar een nationale school te kunnen, moet een scholier een score van minimaal 350 van de 500 behalen tijdens het eindexamen van de basisschool. Nationale scholen zijn duur en zijn (nog) niet aanwezig in Samburu County.

Verder zijn er de middelbare districtsscholen waar scholieren met een minimale score van 300 naartoe kunnen. Er is een groot verschil tussen districtsscholen in kwaliteit van onderwijs en daarmee ook in de hoogte van het schoolgeld. Samburu County telt enkele middelbare districtsscholen, zowel voor jongens als voor meisjes.

Zowel in het basis- als in het middelbaar onderwijs telt Kenia, en ook Samburu County, een groot aantal privéscholen. Deze scholen zijn duur in vergelijking met de openbare scholen, maar het onderwijs is van een veel betere kwaliteit.

Slechts weinig kinderen in Samburu County kunnen goed onderwijs volgen

De gemiddelde score in het basisonderwijs in Samburu County ligt jaarlijks rond de 250. Dit betekent dat de meerderheid van de scholieren niet wordt toegelaten op een relatief goede middelbare school. In het verleden bleven deze scholieren thuis na hun basisonderwijs. Sinds de laatste jaren zijn er middelbare dagscholen opgericht waar elke leerling, ongeacht het resultaat, middelbaar onderwijs kan volgen. De meeste van deze leerlingen verlaten deze dagscholen met een eindscore die te laag is om verder te studeren, laat staan dat ze werk kunnen vinden. Het grote aantal laag geschoolde jongeren is een groot probleem in Kenia, en ook in Samburu County. De meeste jongeren hebben niets te doen en gebruiken stimulerende middelen en/of zijn besmet met HIV/AIDS.

Sponsorkinderen SEED Samburu

In Kenia kunnen alleen kinderen met ouders die zich de schoolgelden kunnen veroorloven of die een sponsor hebben, goed onderwijs volgen. Goed onderwijs biedt toekomstperspectief voor de kinderen en daarmee hun families.